Vedtægterne er vedtaget på LPO GoCollectives ordinære tillidsmandsmøde 22. april 2024, samt
efter urafstemning d. 10. maj 2024, hvorved navneændring blev vedtaget og redaktionelt ændret.


LPO GoCollective består af de medlemmer, der er beskæftiget inden for fremførelse af tog og banevedligeholdelse for GoCollective Tog A/S


Områdegruppens formål er at varetage medlemmernes interesse under område GoCollective Tog A/S. At arbejde for at fremme medlemmernes løn og arbejdsforhold, samt at søge forbundets formålsparagraf fremmet, med henblik på løsning af problemer for områdegruppens medlemmer.


Stk. 1

Som medlemmer kan optages de til områdegruppen henhørende jf. forbundslovens § 3 Stk. 3.0.

Stk. 2

Indmeldelse sker gennem gruppeformanden til områdegruppeformanden, der undersøger de i begæringen anførte bevisligheder.

Stk. 3

Optagelsesbegæringen indsendes straks til forbundets kontor.

Stk. 4

Udmeldelse sker skriftligt igennem gruppeformanden til områdegruppeformanden.

Stk. 5

Medlemskontingent er fastsat i forbundsloven.

Stk. 6

Ved indmeldelse i forbundet modtager hvert medlem forbundsloven og områdegruppens vedtægter.

Stk. 7

Medlemmers indflydelse på områdegruppens virksomhed sker gennem tilslutning i lokalgrupperne.

Stk. 8

Ud over pligter og rettigheder, som medlemmet har i henhold til forbundets love, er de endvidere pligtige til at indordne sig under de bestemmelser der er givet i den for områdegruppen til enhver tid gældende vedtægt/forretningsorden


Stk. 1

Områdegruppen inddeles i lokalgrupper efter områdegruppebestyrelsens bestemmelser.

Stk. 2

Medlemmer der ikke entydigt kan henføres til en af de ovennævnte lokalgrupper, indplaceres af områdegruppebestyrelsen.

Stk. 3

Oprettelse eller nedlæggelse samt ændringer i bestående lokalgrupper, skal godkendes af områdegruppebestyrelsen.

Stk. 4

De nærmere regler for lokalgruppernes virksomhed fastsættes i en af tillidsmandsmøde godkendt forretningsorden.


Stk. 1

Områdegruppens øverste myndighed er tillidsmandsmødet, som afholdes hvert 2. år i april måned (i de år der afholdes ordinær kongres) og indkaldes med 4 ugers varsel.

Stk. 2

Tillidsmandsmødet består af områdegruppeformand, områdegruppenæstformand og områdegruppekasserer samt alle lokale gruppeformænd samt alle lokalgruppenæstformænd.

Stk. 3

Lokalgruppeformanden og lokalgruppenæstformanden repræsenterer hvert det halve antal medlemmer i egen lokalgruppe opgjort pr. 31.12 året før. 1 medlem er lig 1 stemme.

Såfremt lokalgruppen på tillidsmandsmødet kun er repræsenteret med enten formand eller næstformand repræsenterer vedkommende alle stemmer i gruppen.

Stk. 4

Indkaldelsen til tillidsmandsmødet foretages af områdegruppeformanden efter områdegruppebestyrelsens beslutning.

Stk. 5

Indkaldelsen skal indeholde meddelelser om dagsorden samt forslag til behandling på tillidsmandsmødet.

Stk. 6

Tillidsmandsmødet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7

Ved fremsendelse af indkaldelse til tillidsmandsmødet sendes skriftligt beretning over områdegruppens virksomhed i de forløbne 2 år.

Stk. 8

På tillidsmandsmødet aflægges beretning over områdegruppens virksomhed og fremtidige opgaver, samt fremlæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.

Stk. 9

Tillidsmandsmødet træffer beslutninger om vedtægtsændringer ved 2/3 stemmeflerhed. Øvrige beslutninger, herunder valg, foretages ved almindelig stemmeflerhed. Alle beslutninger træffes i øvrigt jf. §5 stk. 3.

Stk. 10

Tillidsmandsmødet vælger områdegruppeformand, områdegruppenæstformand og områdegruppekasserer, samt områdegruppens bilagskontrollant og en suppleant for denne.

De to sidstnævnte vælges uden for tillidsmandskredsen.

Valgene på tillidsmandsmødet gælder for 4 år og foretages skriftligt. Områdegruppeformanden vælges i årene 2024-2028-2032 osv. De øvrige vælges i årene 2026-2030-2034 osv.

Kandidater, der foreslås valgt, skal skriftligt erklære sig villig til at modtage valg.

De af kandidaterne, der får flest stemmer, er valgte.

Stk. 11

Ekstraordinære tillidsmandsmøder kan afholdes, når bestyrelsen anser det for påkrævet, eller når mindst halvdelen af områdegruppens medlemmer indsender skriftlig motiveret begæring.

Stk. 12

Der udsendes protokol fra tillidsmandsmødet.


Stk. 1

Områdegruppebestyrelsen og lokalgrupperne kan stille forslag til behandling på tillidsmandsmødet.

Stk. 2

Forslagene skal være områdegruppeformanden i hænde senest 1. december.

Stk. 3

Afvigelser herfra kan finde sted, når mindst ¾ af tillidsmandsmødets stemmer giver tilslutning hertil.

Stk. 4

Ved fremsendelse af forslag, meddeles lokalgruppens navn/nummer.

På tillidsmandsmødet kan forslagene motiveres af forslagsstilleren.

Stk. 5

Forslagene skal senest 1. januar efterfølgende år, tilstilles samtlige lokalgrupper således, at der kan blive mulighed for behandling af forslag på ordinært gruppemøde.


Stk. 1

Bestyrelsen består af områdegruppeformand, områdegruppenæstformand, områdegruppekasserer og alle øvrige lokalgruppeformænd.

Stk. 2

På det første bestyrelsesmøde efter det ordinære tillidsmandsmøde konstituerer bestyrelsen sig og vælger en bilagskontrollant fra bestyrelsen.

Stk. 3

De nærmere regler for bestyrelsens arbejde, beslutningsdygtighed m.m. fastsættes i en af bestyrelsen godkendt forretningsorden.

Stk. 4

Alle lokalgruppeformænd repræsenterer en stemme.

Ved afstemning er almindelig stemmeflerhed afgørende.

Stk. 5

Der afholdes mindst 6 områdegruppebestyrelsesmøder årligt.


Stk. 1

En nyvalgt områdegruppeformand skal underrette forbundet med oplysning om stilling, station, postadresse samt telefonnummer på  områdegruppeformand, områdegruppenæstformand og  områdegruppekasserer.

Endvidere anmeldes valgene af områdegruppeformand og  områdegruppenæstformand til Dansk Jernbaneforbund.

Stk. 2

Endvidere skal områdegruppeformanden, på baggrund af meddelelse fra lokalgruppeformanden, underrette forbundet om nyvalg i lokalgrupperne.

Der opgives stilling navn, cpr-nummer, postadresse samt telefonnummer.

Stk. 3

Formanden forestår den daglige ledelse af områdegruppens virksomhed, i overensstemmelse med love, vedtægter, kongressens, tillidsmandsmødets og bestyrelsens beslutninger.

Stk. 4

Områdegruppens virksomhed dækker bl.a. følgende:

Forhandler sager med GoCollective Rail A/S.

Kontakt til forbundsledelsen og forbundshuset.

Information til områdegruppens tillidsrepræsentanter.

Områdegruppenæstformanden træder i områdegruppeformandens sted under dennes fravær.

Stk. 5

Afgår områdegruppeformanden i valgperioden, overtager  områdegruppenæstformanden områdegruppens ledelse til valgperiodens udløb eller førstkommende tillidsmandsmøde, hvad end der kommer først.

Afgår områdegruppenæstformanden i valgperioden, konstituerer bestyrelsen sig til valgperiodens udløb eller førstkommende  tillidsmandsmøde, hvad end der kommer først.

Stk. 6

Efter møde i hovedbestyrelsen orienterer områdegruppeformanden de lokale gruppeformænd om forbundets virksomhed, og de trufne beslutninger. Endvidere formidler områdegruppeformanden information fra områdegruppen, samt indkalder bestyrelsen efter behov.

Stk. 7

Områdegruppeformanden fører medlemsfortegnelse og underretter respektive lokalgrupper.

Stk. 8

Områdegruppeformanden journalfører alle former for ind- og udgående skrivelser og fører forhandlingsprotokol således, at denne sammen med de journalførte skrivelser giver et helhedsbillede af områdegruppens arbejde.

Stk. 9

Områdegruppeformanden er ansvarlig for at protokollen er ajourført. Referat af forhandlinger og møder tilstilles lokalgrupperne.

Stk. 10

Områdegruppeformanden forhandler med cheferne i alle sager, som ikke kan løses mellem lederen og lokalgruppeformanden.

Stk. 11

Områdegruppeformanden må ikke blande sig i de lokale gruppers interne anliggender uden at have kontaktet den lokale gruppeformand.

Stk. 12

Der kan efter bestyrelsens beslutning afholdes informationsmøder.


Stk. 1

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december jf. forbundsloven § 11 stk. 11.0

Kassereren fører områdegruppens regnskab.

Stk. 2

Områdegruppens pengemidler anbringes efter bestyrelsens bestemmelser, og de skal anbringes under sådanne former, at de hverken kan flyttes eller hæves uden formandens eller kassererens underskrift.

Stk. 3

Til dækning af udgifter i forbindelse med ordinære tillidsmandsmøder haves en konto i pengeinstitut. Bestyrelsen fastsætter beholdningens størrelse.

Stk. 4

Kassereren udfærdiger områdegruppens årsregnskab. Formand, kasserer og bilagskontrollanterne underskriver årsregnskabet. Dette forelægges bestyrelsen til godkendelse. De reviderede regnskaber forelægges tillidsmandsmødet.

I de år der ikke afholdes tillidsmandsmøde, udsendes regnskabet til alle lokalgrupper.

Stk. 5

Eksemplarer af områdegruppens reviderede og godkendte regnskab tilstilles forbundet senest 1. april jf. forbundslovens § 11 Stk. 11.5

Stk. 6

Bestyrelsen kan efter områdegruppens økonomi tilrettelægge kurser for områdegruppens tillidsrepræsentanter og medlemmer.

Stk. 7

Ved opløsning af områdegruppen overdrages formuen til forbundet.


Stk. 1

Den valgte bilagskontrollant skal, sammen med den af bestyrelsen valgte billagskontrollant, kritisk gennemgå og revidere regnskabet, samt påtegne bilagene mindst en gang årligt.

En gang årligt kan regnskabet og kassebeholdningen kræves gennemgået uden forudgående anmeldelse.


Stk. 1

Det tilkommende kontingent er fastsat i forbundslovens § 10 Stk. 10.2, 10.3 og 10.4

Stk.2

Fordeling af midler til lokalgrupperne fastsættes af  områdegruppebestyrelsen.


Stk. 1

Områdegruppens medlem af forbundets hovedbestyrelse repræsenterer områdegruppen på kongressen.

Stk. 2

Retningslinier for øvrige valg af delegerede og suppleanter for disse fastsættes af områdegruppebestyrelsen jf. forbundsloven § 5 stk. 5.1.1

Kandidater der foreslås valgt, skal ved deres underskrift erklære sig villige til at modtage valget.

Stk. 3

Forslag til ordinær kongres sendes til behandling på tillidsmandsmødet.


Stk. 1

Områdegruppeformanden repræsenterer områdegruppen i  hovedbestyrelsen og områdegruppenæstformanden er suppleant jf. forbundsloven § 6 Stk. 6.0


Stk. 1.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for rejsegodtgørelse, forplejning, kost og logi i forbindelse med møder og lignende.

Stk. 2.

Bestyrelsen kan fastsætte honorar for arbejde i, såvel som udenfor bestyrelsen.


Download .pdf